Stanovy spolku

Klub sportů a her Sever Zábřeh z.s.Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem Klub sportů a her Sever Zábřeh z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem členů, které spojuje společný zájem o vlastní sportovní a společenské vyžití. Spolek může využívat i zkráceného názvu KSH Sever Zábřeh.


 2. Sídlo spolku je Zábřeh, PSČ 789 01.


 3. Spolku bylo přiděleno IČ: 26586827


Čl. 2

Účel a činnost spolku

Základním účelem a činností spolku je:

a) rozvoj sportů a her v rámci oddílů spolku a jejich zpřístupnění všem věkovým kategoriím, zejména mládeži

b) poskytnout všem občanům možnost rekreační i soutěžní aktivity a zábavy v těchto sportech a hrách.

c) pořádání nebo spolupořádání sportovních akcí a soutěží ve sportech a hrách v rámci oddílů spolku

d) aktivní spolupráce se všemi spolky s podobnou činností, které projeví zájem o vzájemnou spolupráci.

e) podpora mladých členů spolku při rozvoji jejich osobnosti především ve sportovní činnosti

f) evidence členské základny spolkuČl. 3

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou :

a) Členská schůze

b) Výkonný výbor

2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

a) schválila případné změny stanov

b) schválila zprávu o hospodaření spolku

c) schválila výši členských příspěvků

d) volila tříčlenný až pětičlenný výbor spolku

e) přednesla sportovní výsledky členů, spolku a činnost spolku

f) zajistila plnění usnesení členské schůze

3. Zasedání členské schůze spolku svolává prezident spolku (výbor). Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá prezident spolku náhradní členskou schůzi do třiceti dnů ode dne původního data konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

4. Členská schůze se svolává i v případě, že třetina členů spolku podá podnět ke svolání.

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí prezident spolku (výbor). Výbor si volí ze svého středu prezidenta, tajemníka a hospodáře. V kompetenci výboru spolku je také prezidenta, tajemníka nebo hospodáře odvolat.

7. Z členské schůze spolku se pořizuje zápis s datem a místem shromáždění, výsledky hlasování projednávaných bodů na členské schůzi a přijatými ustanoveními.

8. Výbor spolku je tří až pětičlenný s dvouletým funkčním obdobím. Výbor spolku se schází dle potřeby minimálně jedenkrát za rok. Výbor přijímá rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru a zároveň je přítomen prezident. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

9. Prezident spolku je statutárním orgánem. Pokud je zvolen výbor, navenek jedná za spolek prezident.

10. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku má prezident (výbor) spolku právo do následné členské schůze jmenovat člena výboru zastupujícího.

11. Prezident zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je dvouleté. Prezident je volen výkonným výborem spolku.

12. Výkonný výbor spolku zabezpečuje plnění činností svazu v období mezi valnými hromadami.

13. Členem výkonného výboru je vždy prezident, jakožto statutární orgán spolku.

14. Funkční období výkonného výboru jsou dva roky.

15. Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby.

16. Výkonný výbor zejména :

a) Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) Organizuje a řídí činnost spolku,

c) Schvaluje a vydává vnitřní předpisy Svazu, pokud jejich jednání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d) Připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e) Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku Svazu,

f) Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g) Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.Čl. 4

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba

 2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož výš stanoví členská schůze.

 3. Práva člena spolku: 1. podílet se na veškeré činnosti spolku

 2. volit orgány spolku

 3. být volen do orgánů spolku po dovršení osmnácti let věku

 4. spolurozhodovat o činnosti spolku

 5. předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku 1. Povinnosti člena spolku:

 1. Dodržovat stanovy spolku

 2. Podílet se na činnosti spolku

 3. Aktivně se podílet na rozvoji sportů a her

 4. Zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit majetek nebo dobré jméno spolku

 5. Platit členské příspěvky

 6. Vystupovat jménem klubu vůči třetím osobám pouze se souhlasem statutárního orgánu 1. Členství zaniká na základě písemného nebo elektronického oznámení člena spolku o ukončení členství prezidentovi spolku. Dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušení stanov, zánikem spolku.Čl. 5

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, sponzorských darů, či získaných grantů.

Získané prostředky vynakládá výhradně na činnost spolku, řádně podložené účetními doklady. 1. S výsledky hospodaření seznamuje prezident (hospodář) spolku členy spolku na každé řádné členské schůzi.

Čl. 6

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká: 1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku

 2. Pravomocným rozhodnutím státních orgánů 1. V případě zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit k veřejně prospěšným cílům, s tím, že bude přednostně nabídnut právnické osobě s podobnou činností.

  Čl. 7

Závěreční ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.

 2. Klub sportů a her Sever Zábřeh z.s. je pokračovatelem sportovní činnosti Klubu stolního hokeje Sever Zábřeh z.s, který dosud působil pod stejným IČ.

 3. Nový název spolku a změna stanov nabývají v platnost schválením na členské schůzi dne dd.mm.2021.

 4. Účinnost těchto stanov nabývá zapsáním do spolkového rejstříku.

Stanovy byly schváleny na poslední členské schůzi. Zároveň byly odeslány na spolkový rejstřík.